Szczegółowe ustalenia i warunki niezbędne dla realizacji ww. inwestycji:

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w miejscowościach: Poronin i Suche - gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie. Celem inwestycji jest budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 wraz budową skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką i drogą powiatową nr 1651 skanalizowanego typu rondo o średnicy Ø 41m oraz rozbudową drogi krajowej nr 47 na długości 669,90m, a także budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 961 o długości 160,25m i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 961 na długości 120m.

Zakres inwestycji obejmuje:
 • budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 i drogi wojewódzkiej nr 961 w km 34+693,60 ww. drogi krajowej,
 • rozbudowę drogi krajowej nr 47 jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu 2 x 3,5m, klasy GP, na odcinku od km 34+302,42 do km 34+972,32 drogi krajowej nr 47,
 • budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 i drogą powiatową 1651 skanalizowanego typu rondo, czterowlotowego wraz z pasami do skrętu w prawo poza jezdnią ronda wraz z budową wlotu południowo-zachodniego drogi krajowej nr 47 o długości 100,00m i rozbudową wlotu zachodniego drogi krajowej nr 47, o długości 188,08m,
 • rozbudowę skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego drogi krajowej nr 47 z ul. Kasprowicza i z ul. Za Torem w km 34+840,00 drogi krajowej nr 47, polegającą na rozbiórce jednego wlotu skrzyżowania tj. wlotu ul. Za Torem i budowie skrzyżowania trójwlotowego z ul. Kasprowicza,
 • rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu drogowego MD-01 na rzece Biały Dunajec w krn 34+465,25 drogi krajowej nr 47,
 • budowę wiaduktu drogowego WD-02 w ciągu drogi krajowej nr 47 w km 34+693,60 nad drogą wojewódzką nr 961,
 • budowę wiaduktu kolejowego WK-03 w km 38,140 linii kolejowej nr 99, nad drogą woje¬wódzką nr 961 w km 0+010,20 odc. ref 010,
 • budowę konstrukcji oporowej,
 • budowę przejścia podziemnego PP-06 dla pieszych z dojściami pod drogą krajową nr 47 i linią kolejową,
 • przebudowę przepustu P-07 w km 34+367,50 drogi krajowej nr 47,
 • rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu drogowego MD-08 na potoku Poroniec w km 34+749 drogi krajowej nr 47,
 • budowę i rozbiórkę objazdu tymczasowego (mostu tymczasowego na potoku Poroniec, mostu tymczasowego na rzece Biały Dunajec, mostu tymczasowego na potoku Suchowianka oraz dróg dojazdowych do tymczasowych mostów),
 • budowę odcinka nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 961, jednojezdniowej o dwóch pa-sach ruchu, klasy G, o długości 160,25 m,
 • rozbudowę odcinka istniejącej drogi wojewódzkiej nr 961 na długości 120,00 m,
 • budowę dróg dojazdowych do urządzeń związanych z eksploatacją drogi,
 • budowę lewostronnej zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 47,
 • budowę pochylni od km 0+032,23 do km 0+060,63 odc. ref. 010 drogi wojewódzkiej nr 961,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961,
 • rozbiórkę 2 budynków mieszkalnych znajdujących się odpowiednio w km 34+540 i w km 34+604 drogi krajowej nr 47 oraz rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się w km 34+540 ww. drogi,
 • rozbiórkę przejazdu kolejowego w km 0+005,00 odc. ref. 010, w km 38,127 linii kolejowej nr 99,
 • rozbiórkę przejazdu kolejowego w km 34+830 drogi krajowej nr 47, km 38,127 linii kolejowej nr 99,
 • relokację kapliczki zlokalizowanej km 34+817,00 wraz z jej zabezpieczeniem i przestawieniem na teren zlokalizowany poza plwam budowy (teren parafii) w czasie wykonywania robót budowlanych. Kapliczka docelowo zostanie zlokalizowana w km 34+811,10 ww. drogi bazowej,
 • rozbiórkę i odbudowę ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
 • budowę tunelu drogowego TD-05 długości o długości 35,96 m w ciągu odcinka nowego prze-biegu drogi wojewódzkiej nr 961,
 • budowę kładki dla pieszych KL-04 nad drogą wojewódzką nr 961 w lon 0+029,70 odc. ref. 010 o długości całkowitej 15,00 nt,
 • budowę pochylni od km 0+032,23 do lon 0+060,63 odc. ref. 010 drogi wojewódzkiej nr 961,
 • przebudowę odcinka drogi gminnej 420701, ul. Kasprowicza,
 • budowę chodników,
 • budowę zatok do obsługi urządzeń podczyszczających,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych,
 • budowę kanalizacji deszczowej tłocznej.
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • budowę wylotu do rowu (bez nazwy) w km 34+369,5 drogi krajowej nr 47,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia,
 • budowę punktu monitoringu wraz z zasilaniem oraz zasilania pompowni i oświetlenia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci teletechnicznej kablowej i napowietrznej oraz kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • budowę agregatu prądotwórczego w km 34+624,9 drogi krajowej nr 47,
 • budowę odwodnienia liniowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961,
 • budowę wylotów: Wy12 , Wy13, WYLI ist oraz WYL2ist,
 • przebudowę kanalizacji kablowej i kabli podziemnych własności PKP Utrzymanie,
 • przebudowę sieci sterowania mchem kolejowym,
 • rozbiórkę budynku strażnicy przejazdowej,
 • wykonanie planowanych nasadzeń.
Szczegółowy opis zamierzenia budowlanego wraz z wyszczególnieniem wszystkich robót budowlanych znajduje się w opisie do projektu zagospodarowania terenu na stronach: od 56 do 61 - Tom I projektu budowlanego.
W wyniku realizacji inwestycji wystąpi konieczność wycinki 226 sztuk drzew i 3947 m2 krzewów. Wycinka drzew i krzewów będzie realizowana zgodnie z inwentaryzacją zieleni i planem wyrębu przedstawionym w projekcie architektoniczno-budowlanym, Tom 2, w części 8 - branża dendrologiczna.

ZAMAWIAJĄCY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

PROJEKTANT


Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

KONSULTANT


Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest–Complex”  Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

©2019 Your Company. All Rights Reserved.

Search